Český jazyk a literatura 4. ročník

JAZYKOVÁ VÝCHOVA    
Slova jednoznačná, mnohoznačná notebook pdf
Slova protikladná, slova souznačná notebook pdf
Slova nadřazená, podřazená, souřadná notebook pdf
Slova s citovým zabarvením notebook pdf
Slova spisovná, slova nespisovná notebook pdf
Význam slov opak. - pracovní list docx pdf
Přehled slovních druhů notebook pdf
Podstatná jména notebook pdf
Přídavná jména notebook pdf
Zájména notebook pdf
Číslovky notebook pdf
Slovesa notebook pdf
Příslovce notebook pdf
Předložky notebook pdf
Spojky notebook pdf
Částice, citoslovce notebook pdf
Slovní druhy opak. - pracovní list docx pdf
Hlásky notebook pdf
Párové souhlásky notebook pdf
Párové souhlásky - pracovní list docx pdf

 

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.

Projekty 

Školní projekt EU

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

OKAP

CESTA

Šablony II

Operační program potravinové a materiální pomoci

 

Den Země 

 

Nakoukněte do školy...

Den Země