Český jazyk a literatura 5. ročník

JAZYKOVÁ VÝCHOVA    
Stavba slova notebook pdf
Stavba slova - pracovní list docx  pdf 
Slova příbuzná notebook pdf
Slova příbuzná - pacovní list docx pdf
Neposedná vyjmenovaná slova notebook pdf
Předpony roz-, bez-, vz- notebook pdf
Předpony s-, z-, vz- notebook pdf
Předpony s-, z-, vz-   pracovní list docx pdf
S-, nebo Z- ? notebook pdf
Slovesa - opakování notebook pdf
Předpony ob-, v-  notebook  pdf
Předpony ob-, v-  pracovní list  docx  pdf
Slovesný způsob notebook pdf
Význam slov - slova jednoznačná, mnohoznačná notebook pdf
Základní větné členy notebook pdf
Vlastnosti lidí, zvířat a věcí - pracovní list docx pdf
Slovesný způsob rozkazovací notebook pdf
Význam slov - pracovní list docx pdf
Slovesný způsob podmiňovací notebook pdf
Podmět holý, rozvitý a několikanásobný notebook pdf
3. opakovací písemná práce docx pdf
Číslovky notebook pdf
Číslovky - druhy notebook pdf
Číslovky - pozor!!! notebook pdf
Číslovky - opakování docx pdf
Příslovce opakování - pracovní list docx pdf
Neohebné slovní druhy - křížovka docx pdf
Věta a souvětí - pracovní list docx pdf
Věta hlavní a věta vedlejší - pracovní list docx pdf
Věta hlavní a vedlejší - pracovní list docx pdf

 

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.

Projekty 

Školní projekt EU

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

OKAP

CESTA

Šablony II

Operační program potravinové a materiální pomoci

 

Den Země 

 

Nakoukněte do školy...