Český jazyk a literatura 6. ročník

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE    
Útvary českého jazyka - PL doc pdf
Stavba slova a pravopis související - PL docx pdf
Pravopis související se stavbou slova-PL  doc  pdf
Pravopis související se stavbou slova-PL doc pdf
i - y po obojetných souhláskách - PL doc pdf
Vyjmenovaná slova - křížovka doc pdf
Slovní druhy ohebné - opakování ppt pdf
Slovní druhy neohebné - opakování ppt pdf
Slovní druhy - křížovka doc pdf
Slovní druhy ohebné, opakování - PL doc pdf
Slovní druhy neohebné, opakování - PL doc pdf
Podstatná jména ppt pdf
JAZYKOVÁ VÝCHOVA    
Zájmeno notebook  pdf 
Zájmeno náš - naše notebook pdf
Pravopis zájmen - PL doc pdf
Slovesa - gramatické kategorie PL doc pdf
Slovesa - koncovky přítomného a minulého času - PL doc pdf
Druhy příudků - PL doc pdf
Shoda několikanásobného podmětu s přísudkem - PL doc pdf
Rozvíjející větné členy - PL doc pdf
Závěrečná písemná práce z Čj doc pdf
Stupňování přídavných jmen - PL doc pdf
Pololetní písemná práce doc pdf
Přídavná jména přivlastňovací - PL doc pdf
Pravopis přídavných jmen (velké x malé písmeno) - PL doc pdf
Přídavná jména - opakování PL doc pdf