Český jazyk a literatura 7. ročník

JAZYKOVÁ VÝCHOVA    
Slovesný rod trpný a činný notebook pdf
Příslovce notebook pdf
Příslovečné spřežky notebook pdf
Předložky notebook pdf
Spojky notebook pdf
Částice notebook pdf
Citoslovce notebook pdf
Velké, nebo malé? notebook pdf
Věty dvojčlenné x jednočlenné notebook pdf
Větné ekvivalenty notebook pdf
Přísudek slovesný x jmenný se sponou notebook pdf
Přísudek slovesný složený notebook pdf
Přísudek slovesný, jmenný se sponou a slovesný složený. Věty jednočlenné. docx pdf
Podmět notebook pdf
Podmět vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný. Shoda PO s PŘ. docx pdf
Shoda podmětu s přísudkem. docx pdf
Předmět notebook pdf
Příslovečné určení notebook pdf
Přívlastek shodný x neshodný notebook pdf
Rozvíjející větné členy docx pdf
Slovní druhy, větné členy - křížovka docx pdf
Gramatické kategorie sloves - křížovka docx pdf
Rozvíjející větné členy - pracovní list docx pdf
Slovo a jeho význam notebook pdf
Jednoslovná pojmenování x sousloví notebook pdf
Větné členy - pracovní list docx pdf
Metafora a metonymie. Rčení notebook pdf
Odborné názvy - pracovní list docx pdf
Pojmenuj větný člen - křížovka docx pdf
Stavba věty - větné členy - opakování docx pdf

 

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.

Projekty 

Školní projekt EU

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

OKAP

CESTA

Šablony II

Operační program potravinové a materiální pomoci

 

Den Země 

 

Nakoukněte do školy...