Český jazyk a literatura 8. ročník

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE    
Staroslověnština a Hlaholice ppt pdf
Slovanské jazyky ppt pdf
Podstatná jména opakování - PL  doc  pdf
Slova přejatá 1. část ppt pdf
Slova přejatá 2. část ppt pdf
Přídavná jména opakování - PL ppt pdf
Přídavná jména stupňování - opakování ppt pdf
Přídavná jména - PL doc pdf

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA    
Slovesný vid notebook  pdf 
Vid - procvičování notebook pdf
Slovesný vid - pracovní list doc  pdf 
Slovesné třídy notebook pdf
Slovesné třídy - pracovní list doc pdf
Pololetní písemná práce doc pdf
Slovesný vid a slovesné třídy doc pdf
Gramatické kategorie sloves doc pdf
Vzory 1. slovesné třídy notebook pdf
Vzory 2. slovesné třídy notebook pdf
Vzory 1. a 2. slovesné třídy - pracovní list doc pdf
Vzory 3. slovesné třídy notebook pdf
1. - 3. slovesná třída - procvičování notebook pdf
Vzory 1. - 3. slovesné třídy - opakování notebook pdf
Vzory 4. slovesné třídy notebook pdf
Vzory 5. slovesné třídy notebook pdf
Slovesné třídy a vzory - tabulka doc pdf
Slovesné třídy a vzory doc pdf
Druhy vět podle přítomnosti ZVČ doc pdf
Základní větné členy - tabulka docx pdf
Základní větné členy - pracovní list docx pdf
Větné členy, graf věty jednoduché doc pdf
Přívlastek doc pdf
Přístavek ppt pdf
Závěrečná písemná práce  doc pdf
Stavba věty - opakovánání doc pdf