Chemie 8., 9. ročník

ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ PRVKY  
Názvosloví kyselin a hydroxidů - kvíz htm pdf
Co se dozvím z PSP ppt pdf
Přechodné prvky - křížovka docx pdf
Kovy, nekovy a polokovy pptx pdf
Síra pptx pdf
Vodík notebook pdf
Kyslík notebook pdf
Halogeny notebook pdf
PSP pracovní list - test docx pdf
Chemická vazba pptx pdf
Typy chemické vazby pptx pdf
Iontové sloučeniny pptx pdf
AZ - kvíz notebook pdf
Prvky - křížovka docx pdf
Oxidy - opakování, pracovní list docx pdf
Kyseliny - opakování, pracovní list docx pdf
Dvouprvkové sloučeniny notebook pdf
Kovy a nekovy, pracovní list docx pdf
Kovy - osmisměrka docx pdf
Organika vzorce - 9. ročník docx  pdf