Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 

  1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 provedou vyučující na základě těchto podkladů:  
  1. hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy byla umožněná osobní přítomnost žáků na vzdělávání, tedy z doby do 12. 3. 2020
  2. podpůrně ze všech podkladů, které získali při vzdělávání na dálku („distanční formou“); v případě, že podklady hodnotili známkou, má toto hodnocení jen doporučující vliv; vyučující musí při hodnocení těchto podkladů zohlednit celkový přístup žáka k průběhu vzdělávání na dálku
  3. zohlednění výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020; to zejména v případech, že nebude mít vyučující odpovídající podklady podle písm. a) a b)
  4. celkový přístup žáka v komunikaci s vyučujícím; jeho aktivity nad rámec plnění zadaných distančních povinností
  5. zapojení žáka do aktivit nad rámec výuky, například účast v odborných soutěžích a přehlídkách odborných dovedností, organizační činnosti v zajištění školních soutěžních aktivit, účast v motivačních programech apod., a to s přihlédnutím i k průběhu prvního pololetí školního roku 2019/2020
  1. Žáka lze hodnotit známkou  „nehodnocen“ jen v těchto případech:
  1. není-li absolutně žádný podklad pro hodnocení podle písm. a) až e)  odst. 1
  2. byl z daného předmětu v 1. pololetí také „nehodnocen (a)“

3. V případě, že nebude žák na konci druhého pololetí hodnocen, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín v posledním týdnu měsíce srpna 2020.

4. Žák, který nebude s hodnocením na vysvědčení spokojen má zachováno právo požádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením. Toto právo musí uplatnit v souladu s § 52 odst. 4 nebo § 69 odst. 9 školského zákona.