Podpora škol se sociálně znevýhodněnými žáky

REALIZACE INVESTICE 3.2.2 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Evidenční číslo: 0159/PODSKOL/2022

Celkový rozpočet projektu: 11 277 916 Kč

Doba realizace: 1. 9. 2022 - 31. 8. 2025

Účel dotace:

Posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se sociálním znevýhodněním a heterogenními kolektivy obecně, a jako instituce zastávající respektované místo ve školské soustavě daného regionu.

Cíle projektu:

Zvýšení školní úspěšnosti žáků, jejich motivace k učení a celkový well-being.

Vybrané nástroje:

A1 - Asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním

Asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním se zaměří na socializaci těchto žáků nejen do školního prostředí, ale i do běžného života. Stane se průvodcem žáka při jeho adaptaci na školní prostředí a vytvoří mu potřebnou podporu při jeho začleňování do třídního kolektivu. Práce asistenta zahrne jak podporu žáka ve škole při výuce i o přestávkách, tak podporu mimo školu, například při vytváření návyků přípravy na vyučování. Další náplní jeho práce pak bude podpora komunikace s rodinou nebo zákonnými zástupci. 

A2 - Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog se po prvotní diagnostice základních vzdělávacích potřeb žáků zaměří především na podporu pozornosti potřebných žáků, upevňování základních návyků v prostředí školy (udržování pozornosti při výuce, zvládání emotivně složitých situací vyplývajících z nefunkčního sociálního zázemí žáků) a na rozvoj řečových dovedností u žáků, kteří tuto potřebu vykazují. Úkolem školního speciálního pedagoga bude rozvíjet jejich komunikační schopnosti i návyky v oblasti chování tak, aby se žáci stali plnohodnotnými aktéry školního kolektivu.

A7 - Adaptační koordinátor

Adaptační koordinátor vytvoří zázemí nově příchozím žákům a žákům, kteří mají problémy se do prostředí třídy a školy adaptovat. Pro nové žáky, žáky přicházející z jiných škol, či z jiného města nebo i země je často začleňování do nového prostředí obtížné. Necítí se dobře, neumí si v kolektivu najít své místo. Adaptační koordinátor proto sehraje roli prostředníka při seznamování žáka se školou, školním řádem, jeho právy i povinnostmi, uspořádáním výuky i denním režimem (příchod do školy, stěhování se z kmenových učeben, školní družinou apod.) 

B1 - Pedagogická intervence - doučování 

Pedagogická intervence v podobě doučování je schopna promptně reagovat na speciální vzdělávací potřeby žáků. Poskytne žákům prostor a čas pro doplnění učiva tak, aby byli schopni postupovat ve vzdělávacím programu sousledně se svými spolužáky. 

B2 - Doučování v době školních prázdnin

Doučování v době prázdnin umožní neprospívajícím žákům pod vedením pedagogického pracovníka doplnit a procvičit nezvládnuté učivo v době, kdy standardní výuka neprobíhá, tak aby opravnou zkoušku zvládli a postoupili do dalšího ročníku.  

B3 - Pedagogická intervence se zaměřením na podporu rané adaptace žáků

Pedagogická intervence se zaměřením na podporu rané adaptace by měla probíhat ve třech rovinách.

V první rovině se bude jednat o realizaci intervencí zaměřených na adaptaci mladších žáků, kteří nastupují do zcela nového prostředí a v některých případech mají značný problém, neabsolvovali předškolní výchovu a neumí se se v tomto prostředím socializovat. 

Druhá rovina pedagogické intervence bude zaměřena na žáky, kteří se již ve školním prostředí orientují, neboť školní docházkou procházejí. Nicméně na školu přijdou z jiného prostředí a tento přechod jim způsobí určité problémy. 

Třetí rovinou je pak adaptace nového žáka z hlediska vzdělávacího programu školy. Tato potřeba vzniká při přechodu na jinou školu. Díky rozdílným ŠVP žák neabsolvuje učivo v daném předmětu a je nutno mu pomoci toto učivo doplnit tak, aby mohl v co nejkratší době navázat na probíranou látku společně se třídou. 

B4 - Psychosociální intervence, podpora duševního zdraví dětí a žáků, preventivní práce

Cílem nástroje psychosociální intervence, podpory duševního zdraví dětí a žáků a preventivní práce se stane především wellbeiing. Tedy pocit tělesné i duševní pohody. Ten tvoří základ pro to, aby žák ve škole vykazoval výsledky a vzdělával se. Pokud se naopak žák v prostředí školy, především pak v prostředí třídy necítí dobře, má to vliv na jeho schopnost učit se, soustředit se, podávat požadovaný výkon a postupovat ve svém vzdělávání vpřed. Formou her, adaptačních aktivit a kolektivních rozhovorů se děti budou mít možnost několikrát do měsíce lépe navzájem poznat, pochopit a navázat spolu vztahy, které nemají čas navázat ani v hodinách ani o přestávkách. Fungující kolektiv jim pak přinese pocit pohody, který je pro dítě je zdravý a nenahraditelný.   

B6 - Vzdělávací akce pro žáky se zaměřením na zvyšování jejich studijní motivace adaptační, socializační aktivita

Vzdělávací akce pro žáky budou mít za cíl podpořit studijní motivaci žáků, adaptaci na vzdělávací prostředí a sociální začlenění. V rámci těchto aktivit plánuje naše škola návštěvy edukativních programů mimo školu ( ZOO Ostrava, Planetárium, Malý a Velký svět techniky v Ostravě, aj.) Dále pak edukativní programy přímo ve škole a to prostřednictvím besed či interaktivních programů (například Divadlo fyziky, Etiketa, Finanční gramotnost), přičemž chceme cílit na takové programy z široké nabídky, které budou mít nejen výchovný a vzdělávací charakter, ale taktéž žáky zaujmou a podnítí jejich aktivity směřující k vytváření jejich smysluplné budoucnosti. 

B7 - Zážitkový vzdělávací program pro žáky

Bezplatné zpřístupnění aktivit například v ostravské ZOO, Dino parku, Loutkovém divadle, divadle Jiřího Myrona a dalších blízkých lokalitách. Exkurze, na nichž si osvojí především vlastivědné a přírodovědné znalosti ( exkurze do Osvětimi, Terezína, na Macochu apod.).

B9 - Školní akce zaměřená na posílení spolupráce s rodiči sociálně znevýhodněných žáků

Cílem společných aktivit školy a rodičů žáků je vytvořit prostředí motivující k větší spolupráci. Neformální setkání s rodiči - besedy, kreativní dílny (výroba vánočních ozdob, dlabání dýní, olympiáda s rodiči) či exkurze pedagogů, rodičů a dětí, budou organizovány jak přímo ve škole, tak v blízkém okolí. Škola naváže spolupráci s těmi rodiči, kteří budou ochotni se do aktivit zapojit a společně tak vytvoří funkční komunikační most pro lepší vzájemnou spolupráci. 

B10 - Hrazení dalších nákladů spojených se vzděláváním žáka se sociálním znevýhodněním

Jednak se jedná o základní hygienické pomůcky, mýdla, ručníky - hygienický servis ve třídě a ve škole, dále pak je velmi žádoucí využívat i pracovní pomůcky spojené se školním vzděláváním - učebnice, pomocné knihy, cvičební sešity, edukační hry , digitální technika a další motivační prvky, které jsou podnětné pro výuku a které žáky motivují k učení. 

C1 - DVPP se zaměřením na společné vzdělávání a inovativní metody a postupy ve vzdělávání (online či prezenční forma)

Vzdělávání pedagogických pracovníků tvoří základní pilíř pro jejich efektivní práci se žáky. Důvodem využití tohoto nástroje je soustavná potřeba rozšiřování znalostí a metod, které je možné ve společném vzdělávání uplatňovat. Cíleně se zaměříme především na kurzy vedoucí ke zlepšení výsledků učení žáků s nízkým socioekonomickým statusem, žáky vycházející z etnických menšin a studenty přicházející ze zahraničí tak, abychom mohli správným působením na jejich osobnost maximalizovat posun v zóně rozvoje bez ohledu na jejich rodinné zázemí a posílit jejich motivaci ke škole a osobnímu rozvoji.