Historie školy

Z kroniky města Havířova:

" V roce 1953 se začalo po opakovaných intervencích na nejvyšších místech se stavbou 19. třídní školy v Havířově III. (dnešní ulice Pionýrů) a současně se začal budovat školský kombinát v Havířově I. V srpnu 1954 byla škola dokončena, 3. září slavnostně otevřena. Prvním ředitelem byl s. Kornel Kupidlovský ze Šenova."

ŠKOLNÍ ROK 1954/55 zaměstnanci

Vyučování na této škole začalo ve středu 1.září 1954. Aby zahájení proběhlo důstojně, na přípravách se podíleli nejen tehdejší učitelé, ale i občané Šenova a Šumbarku. V komisi pro výzdobu školy byl i významný český akademický malíř Vilém Wünsche. V tehdy nové škole bylo 29 tříd pro 760 žáků, učitelský sbor byl 35-ti členný. Ve školní družině bylo 48 dětí a k nim 2 paní vychovatelky. Zájmové kroužky byly 4: pěvecký, tělovýchovný, mičurinský a technický.

Škola měla název: OSMILETÁ STŘEDNÍ ŠKOLA V ŠENOVĚ-SÍDLIŠTI.

ŠKOLNÍ ROK 1955/56 zaměstnanci

Ve škole bylo už 949 žáků. 18. 12. 1955 byl vyhlášen název města H A V Í Ř O V .

ŠKOLNÍ ROK 1956/57 zaměstnanci

Ve škole je 1049 žáků, 30 tříd. Vyučuje se na směny a ještě v jiné budově (současný obytný dům na ul. Obránců míru).

ŠKOLNÍ ROK 1957/58 zaměstnanci

Ve škole byl největší počet žáků z celé její historie 1282. Průměrný počet žáků ve třídě byl 36,6. Pedagogický sbor tvořilo 41 učitelek a učitelů. V době od 16. do 28.10.1957 byly mimořádné prázdniny, protože propukla chřipková epidemie a ve škole chybělo pro nemoc 600 žáků. Žáci 8.tříd končili školní docházku závěrečnými zkouškami.

ŠKOLNÍ ROK 1958/59 zaměstnanci

V tomto školním roce byl pokles žáků i tříd, protože se zahájilo vyučování na Osmileté střední škole, ul. Jarošova.

ŠKOLNÍ ROK 1959/60 zaměstnanci

Od tohoto roku byly žákům zdarma poskytovány učebnice. 6 žáků naší školy cvičilo v Praze na 2. celostátní spartakiádě. V tomto školním roce nastoupila na naší školu jako učitelka-"nejmladší v historii školy" ve věku 17 let 8 měsíců paní Eva Havlásková (Kožušníková).

ŠKOLNÍ ROK 1960/61 zaměstnanci

Od 1.2.1961 se změnil název školy na ZÁKLADNÍ DEVÍTILETÁ ŠKOLA. Byla započata stavba školní turistické chaty ve Pstruží u Frýdlantu.

ŠKOLNÍ ROK 1961/62 zaměstnanci

Od tohoto roku byla zrušena čtvrtletní klasifikace. Bylo 1143 žáků, 35 tříd a 42 vyučujících.

ŠKOLNÍ ROK 1962/63 zaměstnanci

Ve škole je 1199 žáků, 32 tříd. Z celkového počtu 32 tříd byl v 15-ti třídách vysoký počet žáků, a to 40-42. Od 12.2. do 6.3.1963 se v naší škole učili i všichni žáci ZDŠ ul. Jarošova (byla závada na topení), denně se tak učilo v naší budově na směny 1800 žáků.

ŠKOLNÍ ROK 1963/64 zaměstnanci

Ve škole bylo 1190 žáků, 33 tříd a 40 vyučujících. Nápadný byl špatný prospěch: neprospělo 128 žáků, tj.10,8%, 3. stupeň z chování mělo 11 žáků.

Na výstavbě chaty ve Pstruží odpracovali rodiče a učitelé 10 270 hodin.

ŠKOLNÍ ROK 1964/65 zaměstnanci

Byla dostavěna chata ve Pstruží a její hodnota byla vyčíslena na 405 000,-Kč. Třetí celostátní spartakiády v Praze se zúčastnilo 16 cvičenek pod vedením paní učitelky Flisníkové. Ve škole bylo 14 zájmových kroužků. Na závěr roku neprospělo 121 žáků, tj. 10,8 %. V devíti turnusech se o prázdninách v chatě ve Pstruží rekreovalo 240 našich žáků pod vedením 17-ti učitelů. Jako kuchařky byly dobrovolnice z řad maminek.

na začátek strany

ŠKOLNÍ ROK 1965/66 zaměstnanci

V tomto školním roce divadelní soubor nacvičil 2 pohádky a uskutečnilo se několik představení pro děti a rodiče. Projevily se výrazné úspěchy v matematických a fyzikálních soutěžích v okrese. Ze 140 vycházejících žáků bylo:

  • 24 přijato na střední školy
  • 139 jich neprospělo(12,4 %)
  • 2. stupeň z chování mělo 52 žáků
  • 3. stupeň z chování 9 žáků
  • opravné zkoušky byly povoleny 35-ti žákům.

ŠKOLNÍ ROK 1966/67 zaměstnanci

V tomto školním roce bylo 1021 žáků, 32 tříd, průměr ve třídě byl 32 žáků, na škole učilo 43 vyučujících. Skvělé výsledky ve sportovní oblasti - 1. místo v okr. kole odbíjené. Rovněž v soutěži tech. modelů svým výrobkem žáci získali 1. místo v okrese a 3. místo v kraji a postoupili do celostátní soutěže.

ŠKOLNÍ ROK 1967/68 zaměstnanci

Probíhala modernizace budovy, byla zřízena odborná učebna výtvarné výchovy a hudební výchovy. Kanceláře (ředitelna a sborovna) byly přestěhovány z 1. patra do přízemí.

ŠKOLNÍ ROK 1968/69 zaměstnanci

28. října 1968 byla k 50. výročí založení Československé republiky před školou vysazená lípa "strom republiky" a byla opatřena pamětní deskou s tímto datem. Dnes je už tato lípa mohutným stromem. Na podzim bylo uskutečněno zajímavé branné cvičení v Beskydech, tzv. hvězdicový pochod. V tomto roce bylo dokončeno vydláždění školního dvora a upravena skalka v jeho středu. Některé kameny byly dovezeny až z Vysokých Tater. Skalka je dnes vzrostlým zeleným ostrůvkem.

ŠKOLNÍ ROK 1969/70 zaměstnanci

V roce 1969 byl otevřen krytý bazén a naši žáci se mohli každou středu odpoledne zúčastnit plaveckého výcviku, který vedli tělocvikáři školy.

ŠKOLNÍ ROK 1970/71 zaměstnanci

V tomto školním roce zaznamenával velké úspěchy pěvecký sbor Kopretiny pod vedením paní učitelky Pšurné. Škola byla vybrána pro dlouhodobé sledování vývoje osobnosti žáka. Cílem bylo poskytnout pomoc učitelům i rodičům při řešení výchovných i zdravotních poruch dětí. Při sběrových akcích žáci nasbírali 39 158 kg starého papíru a železa.

ŠKOLNÍ ROK 1971/72 zaměstnanci

O pěveckém souboru Kopretiny byl dokonce pořad v Československém rozhlase. Velký úspěch mělo i několikrát reprízované divadelní představení pohádky "Elce pelce", kterou připravil divadelní kroužek 4. a 5. tříd.

ŠKOLNÍ ROK 1972/73 zaměstnanci

V tomto školním roce byla zřízena 1. specializovaná dyslektická třída. 10.11.1972 tragicky zemřel při sportovní hře žák 9. třídy Zdeněk Kovář. Ve škole pracovalo 18 zájmových kroužků. Žáci i učitelé se zúčastnili brigády v Beskydech - vysazování stromků (asi 700 jehličnanů).

ŠKOLNÍ ROK 1973/74 zaměstnanci

V tomto roce se konaly oslavy 20-let založení školy. Kromě rodičovské veřejnosti se jich zúčastnilo 88 bývalých a tehdy učících učitelů a učitelek. V květnu 1974 zemřela po těžké nemoci žákyně 9.třídy Alena Kocurková.

na začátek strany

ŠKOLNÍ ROK 1974/75 zaměstnanci

V únoru se konala společná akademie naší školy a ZŠ ul. Jarošova. 4. celostátní spartakiády v Praze se zúčastnilo 12 chlapců a 6 dívek.

ŠKOLNÍ ROK 1975/76 zaměstnanci

4.12.1975 naši školu navštívili významní českoslovenští sportovci: Helena Fibingerová(vrh koulí), olympijská vítězka, Vítězslav Mácha(zápas řecko-římský), olympijský vítěz, L. Pazdera(gymnasta), Ing. Jiří Zedníček(basketbalista).

ŠKOLNÍ ROK 1976/77 zaměstnanci

V tomto roce zahájilo činnost tréninkové středisko stolního tenisu a do naší školy byli zařazeni žáci, kteří se tomuto sportu aktivně věnovali. Ve škole bylo uspořádáno 53 různých soutěží - největší úspěchy zaznamenali malí gymnasté(1. místo v okresní soutěži dívek, 3. místo v soutěži družstev).

ŠKOLNÍ ROK 1977/78 zaměstnanci

Ve škole bylo 18 zájmových kroužků, žáci odpracovali při úpravě okolí školy 3214 brigádnických hodin.

ŠKOLNÍ ROK 1978/79 zaměstnanci

Pěvecký soubor Kopretiny se v celostátní soutěži v Praze umístil na 2. místě. Ve školní jídelně se stravuje 450-490 strávníků.

ŠKOLNÍ ROK 1979/80 zaměstnanci

Při výsadbě lesních stromků v Beskydech bylo zasazeno přes 2000 jehličnanů.

ŠKOLNÍ ROK 1980/81 zaměstnanci

V tomto školním roce je ve škole 545 žáků, 20 tříd, 27 vyučujících, ve ŠD 114 dětí a 4 vychovatelky. Na konci školního roku byl 35-ti žákům udělen 2. stupeň z chování. Pěvecký sbor Kopretiny uskutečnil více než 20 vystoupení.

ŠKOLNÍ ROK 1981/82 zaměstnanci

V tomto školním roce bylo pouze 19 tříd, ale školní družina měla 130 dětí. Žákyně druhého stupně obsadily 1. místo v národní soutěži v Praze - Puškinuv památník.

ŠKOLNÍ ROK 1982/83 zaměstnanci

V mimoškolní činnosti vynikal pěvecký sbor Kopretiny, kroužek mladých přírodovědců a technický kroužek.

ŠKOLNÍ ROK 1983/84 zaměstnanci

Mimořádná péče byla věnována žákům, kteří byli zařazeni ve vrcholovém středisku stolního tenisu. Nejúspěšnější z nich, Javůrek, Koutný a Revay z 8.B, se stali mistry ČSR ve své kategorii. Ve škole aktivně pracoval Klub mezinárodního přátelství, který si dopisoval s dětmi sousedních států.

ŠKOLNÍ ROK 1984/85 zaměstnanci

V tomto školním roce byl nejmenší počet neprospívajících žáků - 7. Celostátní spartakiády v Praze se zúčastnilo 16 dívek a 10 chlapců. V červnu po těžké nemoci zemřela paní učitelka Marta Borovcová.

na začátek strany

ŠKOLNÍ ROK 1985/86 zaměstnanci

Byly provedeny velké úpravy v budově (nátěry oken, dveří, výměna vodovodního zařízení ) a to většinou za provozu školy.

ŠKOLNÍ ROK 1986/87 zaměstnanci

V mimoškolní činnosti-tělovýchovné je zapojeno 62 % žáků. Tito se zúčastnili 13 školních soutěží. Titul "Přeborník Havířova" vybojovalo družstvo dívek v košíkové a také družstvo starších žáků v házené. Žáci 2.stupně plnili podmínky odznaku zdatnosti, 76 žáků získalo odznak stříbrný, 97 bronzový.

ŠKOLNÍ ROK 1987/88 zaměstnanci

Z dosavadní historie školy bylo v tomto roce nejméně žáků - jen 439 a k nim 23 vyučujících. Školní družina měla 2 oddělení.

ŠKOLNÍ ROK 1988/89 zaměstnanci

Mimořádná pozornost byla věnována ekologické výchově - ochrana přírody, výsadba listnatých stromů v Šenově atd. V rámci výtvarného kroužku byl uskutečněn zájezd žáků do Prahy na výstavu umění a známek. Pracoval kroužek Esperanta.

ŠKOLNÍ ROK 1989/90 zaměstnanci

Žáci se často zúčastňovali výstav výtvarného umění, opět byl uskutečněn zájezd pro 31 žáků na výstavu do Prahy. Ve výtvarné soutěži "Děti, mír a umění" získal žák Šafařík z 5.A 1. místo v okrese za práci "Ve veselém městě". Rovněž soubor Kopretiny získal v okresním kole 1. místo, v sólovém zpěvu Eva Jiránková ze 7.A získala také 1. místo a další 1. místo v pěvecké soutěži tria: Kroupová, Machejová, Wroblová.

ŠKOLNÍ ROK 1990/91 zaměstnanci

Byla zavedena výuka jazyka anglického a jazyka německého jako povinných předmětů a jazyk ruský se přestal vyučovat. V celoročních sportovních soutěžích havířovských škol se naši žáci umístili jako druzí ve městě. Dramatický kroužek nacvičil hru "Švec a čert" a uskutečnilo se představení pro žáky naší školy i pro další ZŠ.

ŠKOLNÍ ROK 1991/92 zaměstnanci

Úspěchy žáků v odborných znalostech-účast na olympiádách v matematice, fyzice, chemii, biologii a českém jazyce, v soutěži ml. historiků, zdravotníků. Žáci prokázali i schopnosti technického rázu v okresní soutěži Zlatý klíč, kde obsadili 2. místo. Proběhla přehlídka hry na hudební nástroje - školní Pražské jaro. Uskutečnila se školní akademie, na které účinkovalo přes 200 žáků.

ŠKOLNÍ ROK 1992/93 zaměstnanci

V učitelském sboru bylo 6 mužů učitelů. 1.6.1993 na Den dětí se uskutečnilo fotbalové utkání učitelé proti žákům. Utkání skončilo v normálním čase 4:4, ale po penaltách zvítězili žáci. Po krátké, těžké nemoci zemřela 20.5.1992 paní učitelka Ludmila Radová ve věku 48 let.

ŠKOLNÍ ROK 1993/94 zaměstnanci

V tomto roce získává naše škola za vítězství v atletické havířovské lize putovní pohár a obhájila tak vítězství z minulého roku. Rovněž se nám vydařil Zátopkův maratón, v němž se škola umístila na 2. místě za ZŠ Kudeříkovou.

na začátek strany

ŠKOLNÍ ROK 1994/95 zaměstnanci

Byla provedena rekonstrukce kotelny. Všichni žáci 1. stupně absolvovali kurz plavání. Škola uspořádala soutěž o Miss poupě. S úspěchem začal pracovat kroužek mladý zdravotník. Tento školní rok byl poznamenán smutnou událostí, po těžké nemoci zemřela paní učitelka Věra Bracháčková ve věku 47 let.

ŠKOLNÍ ROK 1995/96 zaměstnanci

V tomto školním roce se konala 1. "oslava" Dne Země v podobě soutěží, rozhlasové relace a úklidu okolí školy. Žáci uspořádali sbírku a na konto NsP v Havířově bylo zasláno 2000,-Kč.

ŠKOLNÍ ROK 1996/97 zaměstnanci

V tomto školním roce jsme se poprvé zúčastnili matematické soutěže Klokan. Ke Dni dětí byla uspořádána soutěž o "Miss a sympaťáka školy". 10.2. - 21.2.1997 byly mimořádné prázdniny z důvodu chřipkové epidemie. Ze 192 žáků 2. stupně prospělo s vyznamenáním 49, tj. 25,5%. Na závěr školního roku bylo uděleno 142 pochval. Na konto adventních koncertů bylo odesláno 2 900,-Kč. Školní rok byl poznamenán smutnou událostí - 1.3. zemřela po těžké nemoci paní učitelka Anna Kudelková ve věku 56 let. Na této škole působila 32 let.

ŠKOLNÍ ROK 1997/98 zaměstnanci

V tomto školním roce se konal 1. ročník "rodinné olympiády", které se zúčastnilo 62 rodinných družstev. Konání rodinné olympiády se stalo v naší škole tradicí a pořádá se dodnes. Na konto adventních koncertů bylo odesláno 2 600,-Kč. V květnu po těžké nemoci zemřel žák 9. třídy Jan Krysta.

ŠKOLNÍ ROK 1998/99 zaměstnanci

V době prázdnin 6.8.1998 poruchou na bojleru došlo k zatopení značné části budovy - škody na majetku přesáhly 200 000,-Kč. Od 1. září začalo vyučování jen díky velkému úsilí všech zaměstnanců a pomoci odboru školství v Havířově. V tomto roce jsme měli zástupce v krajském kole matematické olympiády a dosáhli jsme mnoha dalších úspěchů ve výukových předmětech, ve sportu a hlavně v cyklistice. Žákyně 9. tříd opět vyhlásily finanční sbírku pro dětské oddělení nemocnice v Havířově. Částka činila 3900,-Kč.

ŠKOLNÍ ROK 1999/2000 zaměstnanci

Ve škole je 22 tříd, 528 žáků , 27 učitelů a 2 vychovatelky ŠD.

ŠKOLNÍ ROK 2000/2001 zaměstnanci

Na škole je 510 žáků . Příprava na tento školní rok začala netypicky, v srpnu 2000 se Havířovem přehnalo mohutné krupobití, při kterém bylo rozbito 111 oken a poškozena střešní krytina. Vyučující i personál školy, kteří v té době nebyli na dovolené, uklízeli následky živelné pohromy, V tomto školním roce skončila výuka ve specializovaných třídách pro děti se speciální poruchou učení. Žáci budou na doporučení Pedagogicko-psychologické poradny individuálně vyučováni 1 hod. týdně. Rovněž byla zrušena školní kuchyně a bylo zajištěno dovážení jídla z centrální jídelny při ZŠ ul. Moravská. Žáci se zúčastňovali spousty sportovních soutěží, kde byli úspěšní i v okresních kolech, pozadu nezůstali ani ve vědomostech, zapojili se do olympiády z matematiky, Pythagoriády, fyzikální olympiády, biologické olympiády, olympiády z jazyka českého, recitační soutěže, dějepisné olympiády... všude byli úspěšnými řešiteli okresních kol. Koncem roku proběhla u příležitosti Dne matek "Akademie 2001", která měla mimořádný úspěch u rodičů i bývalých kolegů. 5. ledna tragicky zemřel Leon Pawlas, žák 6.C.

ŠKOLNÍ ROK 2001/2002 zaměstnanci

Školu navštěvuje 480 žáků. Výborné výsledky zaznamenává škola jak ve vědomostních soutěžích, tak i ve sportu. Největším úspěchem bylo 6. místo v regionálním kole dopravní soutěže. Na škole pracuje 16 doučovacích a 12 zájmových kroužků. Tradičně proběhla ke dni dětí rodinná olympiáda, žáci p. uč. Benrothové připravili několik vystoupení pro důchodce. První zástupci naší školy absolvovali počítačový kurz nazvaný Informační gramotnost , v rámci projektu MŠ Internet do škol. 28. ledna 2002 zemřel dlouholetý ředitel školy pan Božislav Nogol.

ŠKOLNÍ ROK 2002/2003 zaměstnanci

V tomto školní roce se škola stává příspěvkovou organizací, získává právní subjektivitu. Školu navštěvuje 440 žáků, je nově vybudována učebna cizích jazyků a učebna výpočetní techniky.

ŠKOLNÍ ROK 2003/2004 zaměstnanci

Stav žáků opět klesl, do školy dochází 396 žáků. 1. září zůstala škola zavřená, neboť proběhla stávka zaměstnanců. Pro žáky byla otevřena až 2. září. Na škole pracuje školní dětský parlament, který se zapojil i do práce městského parlamentu. Škola má stále výborné výsledky ve sportu i vědomostních soutěžích. Úspěšné řešitele okresních kol máme v olympiádě z jazyka českého, matematiky, biologie a zeměpisu. Získali jsme 3. místo v regionálním kole dopravní soutěže družstev. V lednu 2004 proběhla na škole kontrola ČŠI. Důraz kladen na enviromentální výchovu a přípravu žáků k volbě povolání.

ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 zaměstnanci

Škola slaví 50. výročí založení, od začátku školního roku probíhají přípravy na školní akademii, která proběhla 19.5.2005 v KDPB. Školu navštěvuje 350 žáků. Na škole pracuje 20 zájmových kroužků do kterých se zapojilo 304 žáků. Žáci se zúčastnili mnoha závodů, kde jsme sklidili spoustu úspěchů. Největší úspěchy jsme slavili ve stolním tenise, kde jsme v okresním kole získali dvě první a jedno druhé místo, v okresním kole sálové kopané 2. místo a okresním kole šachů jsme získali 3. místo. Žáci se aktivně zúčastňovali vědomostních soutěžích, měli jsme úspěšného řešitele okresního kola chemické olympiády, dějepisné olympiády, olympiády z jazyka českého, matematiky, ze zeměpisu. V matematice jsme byli úspěšní i v krajském kole. Opět proběhla sběrová akce a výtěžek 2600,-Kč byl věnován dětskému oddělení Nemocnice s poliklinikou Havířov jako příspěvek na nákup infuzních pump.

na začátek strany

ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 zaměstnanci

V důsledku snižování počtu žáků byla udělena výjimka z počtu žáků ve třídě pro 4., 5., 7. a 8. ročník. Od 1.9. 2005 byla sloučena 8. třída, od 1.2.2006 7. třída. Opět proběhla sběrová akce, 3200,-Kč z podzimního sběru bylo darováno ZOO Ostrava jako příspěvek na výživu klokana rudokrkého, výtěžek z jarní sběrové akce ve výši 3066,-Kč byl darován dětskému oddělení NsP Havířov, která tuto částku použila k zakoupení baby sensoru.

ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 zaměstnanci

Byla vybudována multimediální učebna vybavena notebookem s DVD přehrávačem, videem, dataprojektorem a kamerou, což jistě povede ke zpestření výuky. Vyučující pracují na novém školním vzdělávacím programu, který bude v platnosti od školního roku 2007/2008 pro 1. a 6. ročník. Žákyně 9. ročníku Sára Otisková navrhla v rámci hodiny informatiky nové logo školy.


ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 zaměstnanci

Byla obnovena tradice školních reprezentačních plesů - 9. 2. 2008 v restauraci U Jelena. Velký úspěch slavili žáci v dopravní soutěži, kde naše družstvo postoupilo až do krajského kola. Žáci prvního stupně se zapojili do dopravně-ekologické akce, při které spolu s Policií ČR zastavovali řidiče a předávali jim vlastnoručně namalované obrázky s dopravní tématikou.

ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 zaměstnanci

Do školy nastoupilo 227 žáků. Počítačová síť byla rozvedena po celé škole. Proběhly volby do Školské rady. Mimořádný úspěch slavila škola v přírodě. které se zúčastnili žáci 2. až 7. ročníku. V dubnu zorganizovali žáci školy koncert pro spolužáka, který nemocí ztratil zrak. "Koncert pro Patrika". Každý se zapojil jak uměl. Zpěvem, hrou na hudební nástroje, tancem i recitací. Ti co nevystupovali pomohli např. s výzdobou. Za dobrovolné vstupné byl zakoupen počítač, který mu má zjednodušit další vzdělávání.

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 zaměstnanci  

Došlo ke sloučení tříd (7.A, 7.B), v každém ročníku je nyní pouze jedna třída. Z Magistratu města Havířova byly odkoupeny starší PC a byla zřízena 2. počítačová učebna s 30 počítači. Škola se zapojila do projektu města Havířova 1.2 - Stejná šance a 1.1 - E Grow tvorba materiálů. V rámci toho byly na školu přijaty 2 asistentky pedagoga. V městském kole Recitační soutěže jsme získali 1. místo v obou věkových kategoriích. Vybojovali jsme 1. místo a putovní pohár ve střelecké soutěží O pohár primátora města Havířova a 2. místo v Krajském kole stolního tenisu.

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 zaměstnanci 

1. září 2010 byla poprvé v historii školy zřízena přípravná třída pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a pro děti s odloženou školní docházkou. Vhodnou propagací se podařilo zajistit úplnou naplněnost třídy. 4 učebny byly vybaveny interaktivní tabulí. Celkem je multimediální technikou vybaveno 9 učeben.

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 zaměstnanci 

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 zaměstnanci 

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 zaměstnanci 

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 zaměstnanci 

V tomto školním roce oslavila naše základní škola 60. výročí svého založení. Od zahájení výuky v září 1954 se ve škole vystřídalo 320 učitelů. 28. 5. jsme se sešli s bývalými učiteli, abychom společně zavzpomínali na uplynulá léta. 

na začátek strany 

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 zaměstnanci 

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 zaměstnanci 

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 zaměstnanci 

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 zaměstnanci 

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 zaměstnanci 

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 zaměstnanci 

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 zaměstnanci

O prázdninách proběhla výměna oken

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 zaměstnanci

1.7.2023 došlo ke sloučení ZŠ s mateřskými školami Okružní a U Jeslí. Ke stejnému datu je změněn název školy: 

"Základní škola a Mateřská škola Školní 1/814, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace"