Ředitel školy

Ředitel školy:

Ředitelem školy je MVDr. Martin Svoboda, který byl do funkce jmenován s účinností od 1. 8. 2016 Radou města Havířova na své schůzi dne 15. 6. 2016, usnesením č. 2032/43 RM/2016, v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení) ve znění pozdějších změn a doplňků a ustanovením §166 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Působnost ředitele:

Ředitel řídí školu, plní povinnosti vedoucího organizace, jmenuje a odvolává svého zástupce. Působnost ředitele vymezuje §164 a §165 odst. 1 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb.)následovně ředitel školy

 • rozhoduje o všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
 • odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu se školským zákonem a vzdělávacími programy v něm uvedenými,
 • odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
 • vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,
 • vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,
 • zajišťuje, aby zákonní zástupci byli včas informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků,
 • zajišťuje spolupráci při uskutečnění programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,
 • odpovídá za zajištění dohledu nad nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.

Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.

Ředitel školy stanovuje organizaci a podmínky provozu školy, odpovídá za použití finančních prostředků, předkládá rozbor hospodaření.

Ředitel školy rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

 • přeřazení žáka do vyššího ročníku a povolení individuálního vzdělávacího plánu
 • odkladu povinné školní docházky
 • přijetí k základnímu vzdělávání, přestup žáka a převedení žáka do jiného vzdělávacího programu, povolení pokračování v základním vzdělávání
 • opakování ročníku po splnění povinné školní docházky
 • snížení nebo prominutí splátky za poskytování vzdělávání a školských služeb
 • uznání dosaženého vzdělání
 • povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka