Vnitřní řád školní jídelny - výdejny

Škola: Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace

Vnitřní řád školní jídelny-výdejny

Č.j.: ZŠ/604/2021

Účinnost od: 1. 9. 2021

Spisový znak: 3.1.1

Skartační znak: A5

Změny: dodatky

Obsah:

Práva a povinnosti strávníků, vzájemné vztahy

Provoz a vnitřní režim jídelny-výdejny

Bezpečnost a ochrana zdraví, ochrana před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy toxikomanií

Zacházení s majetkem školní jídelny-výdejny


 1. Obědy se vydávají od 11:50 hod do 13:50 hod. Do školní jídelny-výdejny se dováží strava ze ŠJ ZŠ Moravská Havířov-Šumbark. Rodič (zákonný zástupce žáka) se může vyjadřovat k dovážené stravě, ceně či jinému přímo ve ŠJ ZŠ Moravská v Havířově-Šumbarku. Zde se provádí i úplata za školní stravování a objednávka stravy.
 2. Žáci přicházejí do jídelny-výdejny šatnou. Vyučující poslední dopolední vyučovací hodiny odvádí žáky v dvojstupu do šatny. Žáci, kteří se ve školní jídelně-výdejně nestravují, se přezují, převléknou a odcházejí domů. Žáci, kteří se stravují, si v jídelně-výdejně odloží tašky, příp. svršky a boty do botníku. Družinoví žáci přicházejí pod dohledem vychovatelky. Za odložené osobní věci školní jídelna-výdejna neručí.
 3. Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování. Neukáznění žáci mohou být přemístěni na konec řady (v rámci proticovidových opatření dodržují mezi sebou 2 m odstupy).
 4. Jídlo je vydáváno na základě seznamu objednaných jídel strávníky, který má kuchařka u sebe.
 5. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky, ovoce a ostatní (mimo balených pokrmů) si žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostorů školní budovy.
 6. Pedagogický dohled v jídelně-výdejně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny-výdejny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí (příborů). Dbá nad bezpečností stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, upadnuvší jídlo apod.), učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Ihned nechá podlahu osušit. Dohled sleduje také stravovací návyky žáků.
 7. Dojde-li k úrazu strávníků, poskytne jim dohled první pomoc a provede zápis v Knize úrazů. Tuto skutečnost oznámí také třídnímu učiteli zraněného žáka.
 8. Žáci dbají na majetek v školní jídelně-výdejně a chovají se tak, aby nedošlo k jeho poškození či rozbití (stoly, židle, talíře, skleničky, příbory). V případě úmyslného poškození, jsou strávníci, příp. jejich zákonní zástupci, povinni uhradit způsobenou škodu.
 9. Výdej jídel do jídlonosičů není z hygienických důvodů povolen (výjimkou mohou být proticovidová opatření, zahrnující výdej jídla do jídlonosiče ze zřízeného odděleného okna).
 10. Všichni strávníci dodržují hygienické zásady a proticovidová opatření (použití desinfekce po vstupu do jídelny-výdejny, nasazená rouška či respirátor mimo konzumaci jídla, rozmístění strávníků min. 1,5 m od sebe).
 11. Vstup nestravujícím se osobám do školní jídelny-výdejny není povolen.
 12. Výše stravného: do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů A) až D):

                    A) Žáci do 6 let 26,00 Kč

                    B) Žáci 7 - 10 let 32,00 Kč

                    C) Žáci 11 - 14 let 35,00 Kč

                    D) Žáci nad 15 let 37,00 Kč

    13. Strávníci jsou povinni se řídit tímto vnitřním řádem a pokyny dohledu.


V Havířově 1. 9. 2022

                                                                                                                            MVDr. Martin Svoboda

                                                                                                                                       ředitel školy