Organizační opatření

24.08.2021

Od žáků se nevyžaduje při prvním příchodu do školy prohlášení o bezinfekčnosti.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před školou.

Pohyb zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy a školských zařízení je omezen. Platí i pro rodiče žáků prvních tříd.

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Každá osoba (žáci, zaměstnanci i třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

V případě, že se u žáka objeví příznaky infekčního onemocnění, škola informuje zákonného zástupce žáka. Ten si žáka neprodleně vyzvedne, telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.